Disiplin Kurulu Yönetmeliği

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Hükümler

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönetmelik, Anadolu Arapları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2 – Yönetmelik Anadolu Arapları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’ne kayıtlı tüm üyeleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM – Disiplin İşlerinde Yetkili Kurullar ve Çalışma Esasları

DİSİPLİN İŞLERİNDE YETKİ

Madde 3 – Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul disiplin işlerinde yetkili kurullardır. İtiraz edilen cezalar Genel Kurul’un kararıyla kesinleşir.

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE YETKİLERİ

Madde 4 – Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca 3 yıl için seçilen kurul beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurul; kurul başkanı, kurul sekreteri ve diğer asli üyeler ile faaliyetlerini yürütür. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Disiplin Kurulu, kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar.

DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI VE TOPLANMASI

Madde 5 – Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. Bir çalışma döneminde en az dört defa çağrısız toplantı yapılır. Kurul üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde, en çok oy almış olandan başlanarak yedek üyeler sırayla Disiplin Kuruluna davet edilir. Disiplin Kurulu üye sayısının beş kişinin altına düşmesi durumunda, Yönetim Kurulu yeni bir Disiplin Kurulu seçmek üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısında bulunur. Seçilmiş Kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez.

Madde 6 – Kurul, önceden belirlediği tarihlerde kendiliğinden toplanır. Disiplin Kurulunu, Yönetim Kurulu da toplantıya çağırabilir. Toplantı Başkan tarafından açıldıktan sonra Kurul Sekreteri, Kurula yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konularını özetler. Kurul, yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler. Gerekli görürse üyelerden birisini yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir. Kurul, suçlanan üye hakkında kovuşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varırsa kararını gerekçesi ile birlikte, ilgililere iletilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Bu karara karşı, bir hafta içerisinde, bildirimde bulunan veya Yönetim Kurulu itiraz edebilir. İtiraz üzerine Disiplin Kurulu konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak görüşür. Yeniden görüşme üzerine verilen karar kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Soruşturması

GENEL KURAL

Madde 7 – Disiplin Kurulu yapılan bildirimlerle ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemeleri nasıl yapacağını kendisi belirler.

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI

Madde 8 – Disiplin soruşturması Disiplin Kurulu üyeleri tarafından resen veya bir dernek üyesinin ya da Yönetim Kurulunun yazılı talebi üzerine başlatılır.

Bildirim, herhangi bir kişinin Disiplin Kuruluna veya Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu dernek mensubunu yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, tanıklarının isimleri belirtilir varsa kanıtlar bildirime eklenir. Bildirimde bulunan kişinin kimliğini, adresini ve imzasını içermeyen dilekçeler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça açıklanmaz.

Madde 9 – Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

Madde 10 – Madde 8 ve 9 da belirtilen bildirimin Disiplin Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlanmak zorundadır.

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE ZAMAN AŞIMI

Madde 11  Disiplin Kurulu, bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Disiplin Kurulu Başkanı, kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. Suça konu eylemin ve olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse soruşturma başlatılmaz. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusunu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur. Disiplin Kurulu ilgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde kararını verir ve Yönetim Kurulu’na bildirir. Kurul kararını en az üç üyenin katıldığı toplantıda oy çokluğu ile alır. Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa cezanın uygulaması, Yönetim Kurulu’nun görevidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Cezaları

DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Madde 12 – Disiplin cezaları; üyelerden Anadolu Arapları Derneği tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hakkında soruşturma başlatılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

YAZILI UYARI CEZASI

Madde 13 – Yazılı uyarı cezası; ilgili Dernek mensubunun diğer dernek üyeleri, üçüncü kişiler ve dernek birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:

 • Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara.
 • Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere.
 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara.
 • Yanında getirdiği misafirlerin Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara.
 • Dernekte çalışan personele terbiye ve nezaket dışı davranışta bulunanlara.

KINAMA CEZASI

Madde 14 – Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

 • Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere.
 • Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara.
 • Dernek mallarına ve tesislerine zarar verenler ile Derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar verenlere. (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)
 • Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.
 • Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.

 

PARA CEZASI

Madde 15 – Üye kendisinin, ailesinin veya konuklarının Dernek ve tesislerine verecekleri zararlardan sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

DERNEKTEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Madde 16 – Dernekten uzaklaştırma cezası, bir üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılması kararıdır. Uzaklaştırma cezası geçici uzaklaştırma ve kesin uzaklaştırma olarak iki türlüdür. Geçici uzaklaştırma, hakkında ceza verilen bir yıla kadar değişen bir süreyle dernek üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır. Kesin uzaklaştırma cezası bu kararın Genel Kurul tarafından onaylanması ile kesinleşir. Bu amaçla, konunun görüşülmesi için, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine madde eklenir. Ceza kararının açıklanması ile Genel Kurul kararının verilmesi arasında geçecek sürede, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş üyenin Dernekle ilişkisi askıda kabul edilir.

İhraç cezaları aşağıdaki durumlarda uygulanır :

a)GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

 • Sürekli olarak Derneğin onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlar hakkında.
 • Daha önce kınama cezası aldığı halde iki yıl içinde aynı cazayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara,
 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davrananlar hakkında.

a)KESİN UZAKLAŞTIRMA

 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak Derneğin önemli oranda maddi veya manevi zarara uğramasına neden olanlar hakkında.
 • Daha önce Geçici ihraç cezası almış ve aynı nitelikteki suçu bilinçli olarak yineleyen, Dernek topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve topluluğa kazanılamayacağına kanaat getirilenler üyeler hakkında.
 • Derneğin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdüren üyeler hakkında.

CEZALARDA UYUM

Madde 17 – Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde kurul takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

 

 

DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ

Madde 18 – Hakkında Disiplin Kurulu tarafından bir yargıya varılan üye bu karara Genel Kurul Başkanlık Divanına dilekçe ile itiraz edebilir. Divan itirazın gündeme alınmasını oylar.

İtiraz gündeme alınırsa görüşülür ve Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurul kararına kadar Disiplin Kurulunun verdiği karar geçerlidir. Disiplin Kurulu kararına karşı ilgililerin idari yargıya başvurmaları halinde idari yargı tarafından talep edilecek görüş, Derneğin hukuk danışmanı ve Disiplin Kurulu tarafından hazırlanır.

DİSİPLİN CEZA KAYDININ SİLİNMESİ USUL

Madde 19 – Disiplin cezası almış olan üyeler, üç yıl içinde başka bir displin cezası almamak koşuluyla dosyalarından ceza kararının silinmesini isteyebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Dernekten kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

DOSYALAMA

Madde 20 – Disiplin Kuruluna ait dosyalar Yönetim Kurulu Sekreter üyesi tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur

 • Karar dosyası
 • Toplantı tutanakları dosyası
 • Yazışma dosyası

DUYURULAR

Madde 21 – Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Yasasına göre bir suç niteliği taşıyorsa Yönetim Kurulu’nca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunması zorunludur. Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için dernek Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

GİDERLER

Madde 22 – Disiplin Kurulu ile ilgili giderler Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

 

BİLDİRİMLER

Madde 23 – İlgililere yapılacak bütün bildirimler yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye veya personel aracılığı ile ilgilinin en son adresine yapılır. Adresinde bulunamayanlar için 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümleri uygulanır.

GENEL USUL

Madde 24 – Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri geçerlidir.

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com